script logo
Kooperatioun Bildung Logo

Architektur

D’Architektur an d’Pädagogik zesummen ze denken an ze plangen ass ee grondleeënde Pilier vun enger zukünfteger gelongener Kooperatioun tëschent den Ekippe vun enger Grondschoul an enger Maisons Relais.

Ier de Raum geplangt gëtt stellen sech Froen um pädagogesch sozialen Niveau: Wat soll an dem Raum geschéien? Wie begéint sech do? Wat fir ee Léiere fënnt do statt?

Ee pädagogesche Raum fërdert d’Mateneen an eng partizipativ Kommunikatioun, bitt ënnerschiddlech Sozialforme vu Léieren un a suergt fir Insele wou niewent fuerschen a nodenken och ausrouen an optanken méiglech ass.